SKL love

Love i printvenligt format  


                       Love for Skyttelauget Kgs. Lyngby


§ 1.


SKL’s formål er at dyrke skydning og udvikle medlemmernes skydefærdigheder med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt, samt udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. SKL er tilsluttet DGI-Nordsjælland, som er en forening under DGI Skydning, og er til enhver tid underlagt denne forenings love og vedtægter. SKL’s hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.


§ 2.


Optagelse kan tilstedes enhver person, som først skal godkendes af bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningen vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.


§ 3.


Generalforsamlingen vælger en formand i lige år, en kasserer i ulige år og op til fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær. Valget gælder for en periode på to år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor samt en revisorsuppleant. Alle afstemninger skal foregå skriftligt, dersom dette forlanges af et medlem.

Indkaldelse til generalforsamlingen foregår ved annoncering i medlemsbladet ”Skytten”, med mindst 14 dages varsel. Sager som der ønskes taget beslutning om på generalforsamlingen, må senest 8 dage før denne, skriftligt anmeldes til bestyrelsen ved dens formand. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Generalforsamlingens afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan godkendes, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 15 medlemmer skriftligt til formanden udtrykker ønske herom. En sådan ekstra ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.


§ 4.


Medlemmer kan ved det fyldte 16. år erhverve brugsret til gevær og kan ved det fyldte 20. år erhverve pistol.


§ 5.


Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.


§ 6.


Ved alle skydninger har den jourhavende leder ansvaret for korrekt optræden, og enhver skytte skal rette sig efter given ordre og de regler, der er for skydebanerne. Det er dog til enhver tid skydelederen, der bestemmer om en person må skyde.


§ 7.


Bestyrelsen bestemmer hvilke skydeprogrammer der skal dyrkes. Skytterne skal selv betale al ammunition ved udleveringen. Priserne kan variere og fastsættes af bestyrelsen.


§ 8.


Medlemmerne yder et kontingent til afholdelse af SKL’s administration og udgifter. SKL’s regnskabsår er kalenderåret. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. SKL’s midler skal indsættes i bank, sparekasse, girokonto eller anbringes i obligationer og kan kun hæves af formand eller kasserer, som også tegner foreningen. Alle regninger attesteres af formanden.


§ 9.


Såfremt et medlem udviser adfærd, der er uforenelig med vedkommendes medlemskab, kan vedkommende ekskluderes af foreningen ved en generalforsamlings afgørelse, der foretages ved simpelt stemmeflertal.


§ 10.


Til ophævelse af SKL kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med en måneds mellemrum. Dette vedtages på generalforsamling, når 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 11.


I tilfælde af SKL’s opløsning skal dets midler overgå til velgørende formål. Fanen og SKL’s våben skal deponeres hos DGI-Nordsjælland.


§ 12.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2019. Alle tidligere love er fra denne dato uden gyldighed.
        Povl Martens           John Mortensen                Henrik Bech                      Kasserer                      Formand                         Næstformand


     Michael Prætorius             Jakob Vels                       Pavel Ibenforth


Love for Skyttelauget Kgs. Lyngby